Privacy Statement

In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2023.

Wie zijn wij?                                                             

Wij vergelijken meer dan 430 hypotheken voor jou op prijs, zodat we de goedkoopste hypotheek voor jou kunnen regelen.

Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving zoals Telecommunicatiewet als wettelijk kader. In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens over dienstverband en inkomen;
 • gegevens over de huidige of gewenste hypotheek, bijvoorbeeld: woningwaarde, hypotheekvorm en (einde) rentevastperiode;
 • gegevens over de gewenste opvolging van de aanvraag of inschrijving;
 • overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

2. Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken alleen gegevens van en over klanten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een klant die ons om advies vraagt bij afsluiten van een hypotheek of verzekering. We hebben zijn financiële gegevens nodig om het juiste advies te kunnen geven.

2.1 Bij een berekening of vergelijking

Bij een berekening of vergelijking op de website worden de persoonsgegevens gebruikt om een resultaat te tonen. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

2.2 Bij informatieverzoek m.b.t. financieel product

Bij een informatieverzoek m.b.t. financieel product vragen we je persoonsgegevens om de opvolging te laten aansluiten op jouw wensen. Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming.

Deze gegevens worden enkel met jouw toestemming verzonden naar derden. Bij een niet afgeronde aanvraag slaan we jouw gegevens op om je de mogelijkheid te bieden om op een later moment de aanvraag af te ronden. Hier wijzen we je via email op.

2.3 Nieuwsbrief

Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en potentiële klanten willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Het emailadres van klanten en potentiële klanten van ons kantoor wordt automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

2.4 Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw email volledig te beantwoorden en af te handelen.

2.5 Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wij kunnen dan analyseren of voorspellingen doen door je persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen kunnen wij je al dan niet een aanbieding doen.

Van externe partijen gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om contact te kunnen onderhouden.

2.6 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

 

 • Persoonsgegevens bij een berekening vergelijking
 • Persoonsgegevens bij informatieverzoek m.b.t. hypotheek
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3 Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 

Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Verzoek persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van NBG, via postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@ibrains.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moeten wij uw identiteit vaststellen. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na een maand, op uw verzoek.

Ook als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door NBG kunt u contact opnemen met de FG.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

5. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

5.1 Beveiliging

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

5.2 Hoe weet ik dat iBrains mijn persoonsgegevens verwerkt?

Wij informeren de betrokkenen vooraf, zoals bijvoorbeeld dit privacy statement, in eenvoudige en duidelijke taal over het gebruik van persoonsgegevens.

5.3 Hoe lang bewaart iBrains persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd.

5.4 Hoe gaan de medewerkers van iBrains om met privacygevoelige informatie?

Wij gaan terughoudend en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er bovendien voor dat persoonsgegevens correct en actueel zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. En wij zorgen voor passende beveiliging die is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

6.1 Verstrekken gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

6.2 Externe partijen

Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis
 • notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs \

6.3 Verwerkersovereenkomst derden

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Met organisaties die namens ons uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iBrains blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die namens ons plaatsvinden.

7. Hebt u vragen of klachten of wilt u een datalek melden?

7.1 Functionaris Gegevensbescherming

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of wilt u een datalek melden? Hebt u vragen over ons privacystatement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@ibrains.nl.

7.2 Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan door iBrains te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

9. Onze website en cookies

9.1 Website

Om onze website nog beter te laten aansluiten bij uw behoeften maken wij gebruik van analytische cookies. Met Google verwerken wij uw bezoekersactiviteit, bijvoorbeeld om de meest bekeken pagina’s en de meest gebruikte zoekopdrachten te analyseren.

9.2 Verwerking cookies

Informatie over bezoekers aan onze website gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en is nooit te herleiden naar individuele personen.

Om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de AVG aan ons vraagt, daarom: 

 • Hebben we een verwerkersovereenkomst met Google, Facebook en Linkedin afgesloten;
 • Verwerken wij uw gegevens versleuteld en anoniem;
 • Anonimiseren wij het IP-adres door het laatste octet te maskeren;
 • Hebben wij ‘gegevens delen met Google, Facebook of LinkedIn’ uitgezet;
 • Koppelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties aan Google Analytics;
 • Verlopen onze analytische cookies na een periode van 24 maanden.

Daarnaast kan je zelf via de cookie instellingen bepalen welke soort cookies er geplaatst worden en welke niet.

9.3 Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

10. reCAPTCHA

Op Goedkopehypotheken.nl maken we gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google). Dit doen we om de gegevens te beschermen die via onze website verstuurd worden.

Met reCAPTCHA controleren we of berichten en commentaren wel door een persoon verstuurd wordt en niet automatisch door een zogenoemde ‘spam bot’.

Om reCAPTCHA te laten werken is het volgende nodig:

 • Het IP-adres en mogelijk ook andere data worden verwerkt door Google. 
 • Het IP-adres wordt afgekort en anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. 
 • In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. 
 • Google gebruikt deze gegevens om namens Goedkopehypotheken.nl uw gebruik van reCAPTCHA te evalueren.
 • Het IP-adres dat wordt doorgegeven wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. Hier vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google.